Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

Polskiego Związku Łowieckiego

Oddział w Krakowie

 

HISTORIA KLUBU

 

Klub Kolekcjonera PZŁ - założony został 12 października 1972 roku w Warszawie pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego. 

Ideą utworzenia Klubu było zachowanie dokumentacji łowieckiej przyszłym pokoleniom i pomnażanie wiedzy o łowiectwie. Początkowo Klub funkcjonował przy ówczesnym Muzeum Łowieckim PZŁ i liczył 70 członków – myśliwych hobbystów z całego kraju. Pierwsze zebranie odbyło się 26 listopada 1972 roku, a pierwszym przewodniczącym Klubu wybrany został Roman Wyganowski. Staraniem członków Klubu 7 czerwca 1974 roku zorganizowano w Warszawie I Ogólnopolską Wystawę pt. „Łowiectwo w kolekcjonerstwie” (ŁP nr 14/1974).

Po kilkuletniej efektywnej pracy Klub ograniczył działalność do indywidualnych kontaktów członków. Wkrótce jednak dostrzeżono potrzebę reaktywowania Klubu.

W 1991 roku z inicjatywy kolekcjonerów i Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady Łowieckiej, po akceptacji przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego Klub wznowił działalność. Pierwsze zebranie członków Klubu po reaktywowaniu odbyło się w Warszawie 12 października 1991 roku i towarzyszyła mu wystawa „Spotkanie ze Św. Hubertem” prezentująca zbiory znanego i zasłużonego kolekcjonera Witolda Sikorskiego. Kolejne, comiesięczne zebrania odbywały się w lokalu Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35.

  Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 1994 roku uchwaliło zmianę nazwy na Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, a przewodniczącym Zarządu Klubu został Witold Sikorski. Ustalono wówczas zasadnicze kierunki działania oraz podjęto inicjatywę wydawania biuletynu Klubu. Pierwszy numer Biuletynu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej ukazał się 3 listopada 1994 roku. Projekt oznaki członkowskiej Klubu wykonany przez Mateusza Krupińskiego zatwierdził Zarząd Klubu 11 stycznia 1995 roku . 

Klub działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m.st. Warszawa. Od 4 września 1996 roku Klub opierał swoją działalność na regulaminie Klubu zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZŁ. 7 listopada 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu uchwaliło Statut Klubu, który zatwierdził Zarząd Główny PZŁ uchwałą z dnia 20 kwietnia 1999 roku. Zmiany do Statutu uchwalił Krajowy Zjazd Delegatów 31 maja 2008 r. i 4 lipca 2009 r. A tekst jednolity zatwierdził Zarząd Główny uchwałą nr 57/2009.

Członkiem Klubu może być każdy, kto utożsamia się z celami i formami działania Klubu. Klub zrzesza członków rzeczywistych (spośród członków PZŁ) i stowarzyszonych (nie będących członkami PZŁ). Władzami Klubu są: Krajowy Zjazd Delegatów, zebrania oddziałów regionalnych, a organami: Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna Klubu, zarządy oddziałów regionalnych, regionalne komisje rewizyjne. W skład Zarządu Klubu wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik; redaktor naczelny biuletynu „Kultura Łowiecka” oraz redaktor strony internetowej Klubu.

    Długoletnim, zasłużonym działaczem, współzałożycielem Klubu i jego długoletnim prezesem jest znany kolekcjoner Witold Sikorski. Obecnie prezesem Zarządu Klubu jest Marian Lendzioszek. 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Od wznowienia działalność do Klubu przystąpiło wielu nowych członków. W kolejnych latach ich liczba wynosiła: w 1996 r. - 148, w 1998 r. – 223, a w 2002 r. - 300 osób.

Klub działał w oddziałach regionalnych Częstochowie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Ostrołęce, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu (powołanych 7 września 1997 r.) oraz w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, Opolu i Starogardzie Gdańskim - Kociewie (powołanych w 2000 r.). Obecnie (2011 r.) Klub działa w 13 oddziałach regionalnych: Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowicko-Nowosądecki, Kociewie Starogard Gdański, Kraków, Kujawsko-Pomorskie, Legnica, Olkusz, Poznań, Rzeszów, Słońsk, Warszawa.  Zasięg oddziałów regionalnych nie jest związany z podziałem administracyjnym kraju, a członek Klubu ma prawo wyboru przynależności do oddziału.

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego został utworzony w celu integracji osób zainteresowanych gromadzeniem, zabezpieczaniem i propagowaniem wszystkich przejawów kultury łowieckiej. Jest lubem specjalistycznym Polskiego Związku Łowieckiego w rozumieniu Statutu PZŁ powołanym do realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa”.

Do zadań Klubu należy: „inicjowanie i popularyzowanie wszelkich form i dziedzin kolekcjonerstwa z zakresu szeroko pojętego łowiectwa i ochrony środowiska; organizowanie wystaw, ekspozycji, pokazów, giełd kolekcjonerskich, odczytów, prelekcji i spotkań towarzyskich mających na celu szerzenie wiedzy o kulturze łowieckiej zarówno wśród myśliwych, jak i osób z łowiectwem nie związanych; prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie propagowania i popularyzowania kultury materialnej i duchowej łowiectwa oraz kolekcjonowania jej przejawów; współpraca z wszelkiego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz placówkami muzealnymi w zakresie propagowania, przy ich udziale, walorów kultury i tradycji łowieckiej; współpraca z władzami i organami PZŁ wszystkich szczebli oraz kół łowieckich celem służenie im pomocą w działalności na rzecz popularyzacji szeroko pojętej kultury łowieckiej”. Działalność ta przejawia się zwłaszcza poprzez gromadzenie, zabezpieczanie i propagowanie wszystkich materialnych przejawów kultury łowieckiej zwłaszcza w takich dziedzinach jak: bibliofilstwo, historia, tradycja, kult św. Huberta, sokolnictwo, język, muzyka i sygnały, fotografia, malarstwo, grafika, exlibris, medale, oznaki, akcesoria myśliwskie, broń biała i palna, trofea, strzelectwo, kynologia, filatelistyka, polowania egzotyczne, starodruki i dokumenty dawne.

Dorobkiem Klubu jest m.in. wiele ogólnopolskich i regionalnych wystaw, giełd, prezentacji, opracowań i artykułów z dziedziny szeroko pojętej kultury łowieckiej.  Działalność Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej należy do ważnych form szerzenia wiedzy łowieckiej, będąc jednocześnie działaniem kulturotwórczym wobec myśliwych i społeczeństwa. 

                                                                                                                                      Tekst: Krzysztof J. Szpetkowski

Tekst artykułu może być kopiowany

i wykorzystywany wyłącznie za zgodą autora

Okładka

pierwszego numeru 

Biuletynu Klubu

 

przeczytaj
o Biuletynie Klubu

 

 

 

 

Stronagłówna

Aktualności

Historia

Biuletyn

Artykuły

Zbiory

Archiwum

Oddz.Kraków

LINKI

 Copyright by K.Szpetkowski